Soutěž na květen

Nutri clinic Soutěž na květen

Oslavte s námi naše partnerství s Haven MTB Series 2019

Připravili jsme pro vás, naše zákazníky, soutěž na měsíc květen, v níž můžete vyhrát super ceny.

Hlavní cenou je přilba Haven TOLTEC II v hodnotě 2.490,- Kč, dle vlastního výběru.

1_Toltec2_green_blue1_P1130823a

Další cenou je 1 balení Nutri clinic Focus pro lepší paměť a koncentraci v hodnotě 440,- Kč.

47_nutri-clinic-focus.png

Poslední cenou bude 1 balení Nutri clinic Iso Drink v hodnotě 290,- Kč.

Do soutěže budou zařazeny všechny objednávky uskutečněné od 1.5. do 31.5.2019.

Výherce bude vylosován a vyhlášen nejpozději 1.6.2019 ve 20:00.

Výherce bude kontaktován telefonicky a e-mailem následující pracovní den.

Pravidla soutěže:

Obecná ustanovení

 1. Soutěž na květen (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím e-shopu www.nutri-clinic.cz od 1.5. do 31.5. 2019.
 2. Organizátorem soutěže je společnost Tomáš Soukup, se sídlem Prácheň 185, Kamenický Šenov, PSČ: 471 14, IČ: 76251721 (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zejména si organizátor vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr vítězů soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si organizátor soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude organizátor soutěže účastníky informovat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří se budou pokoušet či poruší výše zmíněná pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
 6. Termín soutěže: od od 1.5. do 31.5.2019, soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky.

Soutěž

 1. Účastníkem soutěže se stává každý zákazník webu www.nutri-clinic.cz, který splňuje následující podmínky:
 • uskuteční, uhradí a převezme objednávku zboží z webu www.nutri-clinic.cz v termínu objednání od 1.5. do 31.5.2019
 • nevyužije odstoupení od kupní smlouvy stanovené v obchodních podmínkách tohoto webu
 • akceptuje tato pravidla soutěže
 • všechny tyto podmínky musí splňovat každý účastník soutěže kumulativně

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

GDPR

 1. Každý zákazník může uskutečnit neomezený počet objednávek. Každá objednávka bude v losování samostatně.
 2. Čísla výherních objednávek budou na stránkách www.nutri-clinic.cz zveřejněna nejpozději do 20:00 dne 1.6. 2019.
 3. S ohledem na ochranu osobních údajů se organizátor zavazuje uvádět veřejně pouze čísla objednávek, jméno výherce bude zveřejněno pouze po předchozí domluvě a poskytnutí souhlasu.

Ceny

 1. Ceny výhercům soutěže věnuje organizátor.
 2. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.
 3. Hlavní cenou je Hlavní cenou je přilba Haven TOLTEC II v hodnotě 2.490,- Kč, dle vlastního výběru.
 4. Další cenou je 1 balení Nutri clinic Focus pro lepší paměť a koncentraci v hodnotě 440,- Kč.
 5. Poslední cenou bude 1 balení Nutri clinic Iso Drink v hodnotě 290,- Kč.

Předání výher

 1. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedli ve výherní objednávce. Výhry budou zasílány poštou či jinou alternativní formou.
 2. Nepodaří-li se výherce soutěže kontaktovat nebo nebude-li písemně sdělena výhercem adresa doručení výhry nejpozději do 3 dnů ode dne vyhlášení výherců, tedy do 4.6.2019 do 20:00, propadá jeho výhra ve prospěch organizátora.
 3. Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem, ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

Závěrečná ustanovení

 1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.
 2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.
 3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.11.2018.
 4. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici a každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.